Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao hiu qu h thng kim soát ni b theo hưng ngăn nga ri ro trong hot đng tín dng ti
Tác giả: Nguyễn Mộng Long Châu,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp vn dng mô hình d toán ngân sách trong các doanh nghip sn xut ti Vit Nam /
Tác giả: Nguyễn Văn Cảnh,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.154
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
ng dng phương pháp phn t hu hn phân tích s làm vic ca h kết cu bo v ngăn chn đá rơi t
Tác giả: Đỗ Thanh Tùng,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 624.15132
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t tác đng đến công tác lp d toán ngân sách ti các doanh nghip nh và va trên đa bàn
Tác giả: Nguyễn Thị Hải,
Mô tả vật lý: 167 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.154
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t tác đng đến vic vn dng giá tr hp lý trong kế toán ti Vit Nam theo chun mc kế
Tác giả: Ngô Thị Minh Triết,
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao hiu qu ca h thng thông tin kế toán - nghiên cu thc nghim ti các doanh nghip nh
Tác giả: Nguyễn Thị Thương,
Mô tả vật lý: 128tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t thuc môi trưng ERP tác đng đến t chc h thng thông tin kế toán trong các doanh
Tác giả: Đỗ Uyên Kha,
Mô tả vật lý: 145 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t tác đng đến hiu qu hot đng kinh doanh ca các doanh nghip niêm yết trên th trưng
Tác giả: Lê Trọng Tín,
Mô tả vật lý: 129tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Vn dng bng đim cân bng (Balanced Scorecard) đ đánh giá thành qu hot đng ti các trưng đi
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.4013
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
T chc h thng kế toán trách nhim trong doanh nghip thương mi Vit Nam /
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH