Trang 1 trong 50 kết quả
Sắp xếp theo
Ngân hàng thương mi c phn thành ph H Chí Minh : Nhìn li 1 chng đưng phát trin /
Tác giả: Phạm Văn Năng, Trần Hoàng Ngân, Trương Quang Thông, ,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các nguyên lý tin t ngân hàng và th trưng tài chính : Sách tham kho /
Tác giả: Nguyễn Văn Luân (chủ biên), Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt, ,
Mô tả vật lý: 337 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích tình hình tài chính và d báo tài chính bng phương pháp hi quy tuyến tính ti Công ty
Tác giả: Trần Anh Tiên, Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Quy trình kim toán khon mc n phi thu khách hàng trong kim toán BCTC do Công ty TNHH Tư vn -
Tác giả: Trần Thị Việt Trinh , Thái Thị Nho (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Các yếu t tác đng đến thù lao hi đng qun tr ti các công ty niêm yết trên sàn chng khoán Vit
Tác giả: Trịnh Xuân Hoàng, Nguyễn Trần Phúc (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.422
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp hoàn thin quy trình t chc thuecj hin hp đng xut khu nguyên container bng đưng
Tác giả: Hoàng Minh Đức, Trần Thị Mỹ Hằng (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
nh hưng ca hip đnh thương mi Vit M đến các công ty ca Vit Nam xut khu vào th trưng M
Tác giả: Hoàng Văn Tá, Trần Anh Dũng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 122tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 382.9597073
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Xây dng h thng qun lý tích hp an toàn, sc khe ngh nghip và môi trưng (HSE) cho ngành sơn
Tác giả: Lê Hoàng Bảo Long , Thái Văn Nam, Nguyễn Trần Trung(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Th trưng chng khoán - Cu trúc và cơ chế hot đng : Sách tham kho /
Tác giả: Nguyễn Thị Cành (chủ biên), Trần Viết Hoàng (chủ biên),
Mô tả vật lý: 372 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332.64
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tưng quân Phm Ngũ Lão truyn thơ khuyết danh /
Tác giả: Trần Tuấn Doanh, Hoàng Văn Trị, Vũ Tiến Kỳ, Đào Quang Lâm (sưu tầm), ,
Mô tả vật lý: 139tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045900727
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn