Trang 1 trong 89 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiu các chc năng h tr lp trình trên môi trưng mng ca SQL Server & Visual Basic - viết
Tác giả: Trần Ngọc Lân, Nguyễn Thị Vọng, Nguyễn Gia Tuấn Anh (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 171tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu mc đ nh hưng ca mt s đc cht kim loi nng (Cd2+, Hg 2+) lên quá trình sinh
Tác giả: Nguyên Ngọc Hùng, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Mt s gii pháp hoàn thin phương pháp tìm hiu và đánh giá h thng kim soát ni b ca khách
Tác giả: Lâm Thị Hương, Trịnh Ngọc Anh (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu các yếu t nh hƣng đến quá trình to ht, bo qun và ny mm ca ht nhân to đi vi
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Cửu Thành Nhân (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tương tác gia chiến lưc vi hot đng kim soát và giám sát nh hưng đến s hu hiu ca h thng
Tác giả: Trần Minh Đạt , Trịnh Ngọc Anh (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích các nhân t nh hưng đến hiu qu hot đng tín dng cá nhân ti ngân hàng TMCP Phát
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát nh hưng ca AgNO3, chitosan, 2, 4-d và thiết kế h thng đèn led (light emitting diodes)
Tác giả: Nguyễn Hồ Ngọc Bích, Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác hoch toán vn bng tin và các khon phi thu ti công ty
Tác giả: Nguyễn Hạnh Tiên, Trịnh Ngọc Anh (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn