Trang 1 trong 83 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu nhân nhanh cây bc hà Mentha arvensis L. và bưc đu th nghim hot tính kháng vi khun
Tác giả: Nguyễn Thị Thìn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu mc đ nh hưng ca mt s đc cht kim loi nng (Cd2+, Hg 2+) lên quá trình sinh
Tác giả: Nguyên Ngọc Hùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
ng dng mt s cht điu hòa sinh trưng thc vt đ tăng s lưng chi cây chè giai đon thu
Tác giả: Nguyễn Thái Sơn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s Vi sinh vt phân hu protein và ng dng trong x lý nưc thi thy sn /
Tác giả: Nguyễn Duy Trình,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Quy trình nhân ging dâu tây in vitro /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca đèn LED và mt s yếu t giá th lên kh năng sinh trưng và phát trin ca
Tác giả: Phạm Thị Nhả Trân,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu nh hưng ca các yếu t, ánh sáng đèn LED lên quá trình tăng sinh PLB lan hoàng tho kèn
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cúc,
Mô tả vật lý: 129 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Công ngh bo qun ht và rau qu sau thu hoch /
Tác giả: Trịnh Thị Lan Anh,
Mô tả vật lý: 174tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kho sát nh hưng ca mt s yếu t lên kh năng tăng trưng và to c in vitro ca cây Lilium
Tác giả: Trương Gia Hưng,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu nh hưng ca mt s yếu t, đèn LED trong h thng thy canh in vitro đến quá trình nhân
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn