Trang 1 trong 77 kết quả
Sắp xếp theo
Phát trin dch v thanh toán quc tế bng phương thc thư tín dng ti ngân hàng thương mi c phn
Tác giả: Nguyễn Phước Tôn Nữ Thùy Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng b phn bo trì nhà máy sn xut b thu- công ty TNHH SONION Vit Nam và gii pháp /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phong,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
ng dng Công ngh thông tin trong dy hc toán /
Tác giả: Trịnh Thanh Hải,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 510.785
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Quy trình phát hành và thanh toán bng th trong h thng siêu th ti ngân hàng Đông Á /
Tác giả: Bạch Thanh Tùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các yếu t ri ro gây mt an toàn lao đng trong các công trình xây dng ti thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Đỗ Quang Lợi,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tính toán cu kin ct bê tông ct thép s dng ngôn ng lp trình matlab /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 624.18340285
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Các nhân t bên trong doanh nghip tác đng đến cht lưng thông tin kế toán đưc trình bày trên báo
Tác giả: Tạ Thị Thơ,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kế toán nguyên vt liu, công c dng c ti công ty công trình giao thông đô th và qun lý nhà Th
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thanh toán quc tế trong ngoi thương & tài tr thương mi quc tế /
Tác giả: Đinh Xuân Trình,
Mô tả vật lý: 507tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 332.450
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hoàn thin chiến lưc Marketing nhm thúc đy tiêu th sn phm Vesim ti CTCP dưc Thiên Thanh /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Ngân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn