Trang 1 trong 17 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân t cht lưng dch v công tác tuyên truyn h tr v thuế nh hưng đến s hài lòng ca
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu , Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao hiu qu thc hin nghip v chuyn tin bng đin trong thanh toán quc tế ti
Tác giả: Tạ Minh ngọc Trâm, Trần Thị Trang (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng và đ xut gii pháp nâng cao hiu qu qun lý h thng dch v thu gom, x lý
Tác giả: Bùi Thị Mai, Nguyễn Công Hào(GVHD),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao hiu qu huy đng vn ti chi nhánh ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn
Tác giả: Trương Thị Minh Tuyền, Đặng Thanh Vũ (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng và đ xut các gii pháp nâng cao hiu qu công tác qun lý môi trưng ti các
Tác giả: Mai Công Tài , Vũ Hải Yến(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.731
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát tình hình s dng hm biogas ti xã An Phú, huyn C Chi, TP.HCM và đưa ra gii pháp nhm
Tác giả: Trần Tấn Định, Lê Thị Vu Lan (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích các yếu t nh hưng đến tăng trưng kinh tế ca khu vc dch v ti Thành ph H Chí Minh
Tác giả: Võ Hiếu Tấn Quang, Hà Nam Khánh Giao(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t tác đng đến s hu hiu ca h thng kim soát ni b trong các công ty dch v công
Tác giả: Phan Xuân Thiện, Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 75tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá mc đ hài lòng ca khách hàng đi vi cht lưng dch v h thng siêu th Co.op Mart ti
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu, Võ Tấn Phong (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 78tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tìm hiu v HACCP và xây dng chương trình HACCP cho qui trình công ngh sn xut cá hi Kirimi đông
Tác giả: Phạm Vũ Anh Thiên , Nguyễn Trọng Cẩn (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn