Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế cu Cái Mơn Ln /
Tác giả: Vũ Trọng Tựa,
Mô tả vật lý: 311tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hiến pháp năm 1946 nhng giá tr lch s /
Tác giả: Vũ Trọng Lâm,
Mô tả vật lý: 383tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 342.59702
ISBN: 9786045732281
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu ng dng các chế phm sinh hc làm tăng kh năng x lý Cr trong nưc thi xi m /
Tác giả: Võ Văn Trung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kinh tế tri thc Vit Nam :
Tác giả: Vũ Trọng Lâm,
Mô tả vật lý: 283 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Ưùng dng h thng gis trong vic qun lý cht lưng nưc lưu vc sông vàm c đông xây dng cơ s d
Tác giả: Hồ Thị Thanh Trang,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu ng dng công ngh sinh hc bùn hot tính trong x lý nưc thi thy sn có đ mn cao /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu ng dng công ngh sinh hc bùn hot tính trong x lý nưc thi thy sn có đ mn cao /
Tác giả: Nguyễn Vũ Phong,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu ng dng công ngh sinh hc bùn hot tính trong x lý nưc thi thy sn có đ mn cao /
Tác giả: Nguyễn Vũ Phong,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Qun lý ri ro trong doanh nghip :
Tác giả: Đỗ Hoàng Toàn,
Mô tả vật lý: 219 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phát trin và qun lý các doanh nghip ngoài quc doanh /
Tác giả: Nghiêm Xuân Đạt,
Mô tả vật lý: 291 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn