Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các yếu t nh hưng quá trình xây dng h tng k thut trong các khu công nghip trên
Tác giả: Bùi Quang Tuấn,
Mô tả vật lý: 51tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Lp mô hình tài chính /
Tác giả: Đỗ Thiên Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 336tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 332.015
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các nhân t nh hưng đến mc đ gn kết ca cán b, nhân viên ti công ty TNHH MTV xây dng công
Tác giả: Phạm Hoàng Tuấn,
Mô tả vật lý: 163 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Pipe recycled cultural center /
Tác giả: Vũ Đoàn Việt Hà,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các nhân t nh hưng đến phát trin ngun nhân lc cht lưng cao ca các doanh nghip da giày ti
Tác giả: Hà Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 169 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin d toán ngân sách ti công ty trách nhim hu hn Posvina /
Tác giả: PhanAnh Tuấn,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.154
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tính toán thiết kế h thng x lý nưc thi dt nhum Xuân Hương công sut 1000m3/ngày đêm-khu công
Tác giả: Vũ Phá Hải,
Mô tả vật lý: 144 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Improving customer satisfaction for packeged of the Duc Phat company in Ho Chi Minh City /
Tác giả: Ha Trien Bang,
Mô tả vật lý: 45tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty c phn Giy Vit /
Tác giả: Hà Anh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn