Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Kho sát nh hưng ca Cu2+, Ni2+, Cd2+, Pb2+ đến quá trình ny mm ca ht lúa Oryza Sativa /
Tác giả: Lê Nguyễn Diễm Hằng,
Mô tả vật lý: 107 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phát trin dch v ngân hàng bán l ti Ngân hàng BIDV /
Tác giả: Phan Thị Hồng Cúc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Quy trình kim toán doanh thu bán hàng và cung cp dch v /
Tác giả: Lê Thị Tố Diễm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hot đng cho vay khách hàng cá nhân ti Ngân Hàng TMCP - PGD Thng Nht CN HCM /
Tác giả: Lê Huỳnh Yến Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các yếu t tác đng đến s hài lòng ca khách hàng cá nhân đi vi cht lưng dch v tin gi tiết
Tác giả: Lê Thị Hoàng Diễm,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH