Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dng trang web giao tiếp gia phưng và các nhân khu trong phưng 17 qun Gò Vp /
Tác giả: Thái Thị Huyên,
Mô tả vật lý: 123tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Cơ s d liu :
Tác giả: Nguyễn Gia Tuấn Anh,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Điu tra - đánh giá kh năng gây ô nhim bi do giao thông ti các đim thi đu trong và sau
Tác giả: Huỳnh Nhựt Huy,
Mô tả vật lý: 47 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Tìm hiu các chc năng h tr lp trình trên môi trưng mng ca SQL Server & Visual Basic - viết
Tác giả: Trần Ngọc Lân,
Mô tả vật lý: 171tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát nh hưng ca mt s yếu t lên kh năng tăng trưng và to c in vitro ca cây Lilium
Tác giả: Trương Gia Hưng,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Đánh giá đng lc hc tp ca sinh viên niên khóa 2014-2018 (khóa 14) khoa Qun tr du lch - Nhà
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 40tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 370.154
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Khai phá Visual Basic.Net vi các bài tp lp trình căn bn :
Tác giả: Nguyễn Gia Tuấn Anh,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
ng dng GIS phc v công tác qun lý cu ti TP. H Chí Minh /
Tác giả: Lê Hoàng Thanh,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 526.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn