Trang 1 trong 34 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế b điu khin MPPT s dng phương pháp tìm kiếm trc tiếp cho h Pin quang đin /
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Liên,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.31244
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Pháp lut v gii quyết tranh chp kinh doanh, thương mi bng Tòa án Thc tin ti tnh Long An /
Tác giả: Phan Ngọc Minh Thanh,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Lp báo cáo kinh tế k thut công trình xây dng tr s khu ph 2 s 921/10 đưng 30/4 - phưng 11-
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thuy,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Sinh hc phân t tế bào /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương,
Mô tả vật lý: 254tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên năm 4 ngành qun tr khách sn v
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Phượng,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Pháp lut v kinh doanh bo him nhân th Vit Nam /
Tác giả: Trần Nguyễn Ngọc Bạch,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.086
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Pháp lut v hot đng chuyn giá ti Vit Nam /
Tác giả: Lê Hoàng Thúy,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá tác đng môi trưng d án bnh vin ph sn cht lưng cao Phương Nam /
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tố ưu hóa quá trình tách chiết anthocyanin t hoa bụt giấm, khảo sát kh năng kháng oxy
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Cúc,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tác đng ca mt s thông tin báo cáo tài chính đến giá c phiếu trên thị trưng chng khoán TP.HCM
Tác giả: Huỳnh Thị Bích Phượng,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn