Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Thc trng công tác kế toán các khon phi thu - các khon phi tr ti Công ty C phn Thiết b văn
Tác giả: Đặng Thị Quỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Quy trình kim toán tài sn c đnh và chi phí khu hao ti công ty TNHH kim toán Vit M /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu sn xut và đánh giá hiu qu tr b phn trng (bemisia tabaci) và ry xanh (amrasca
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Tìm hiu v công ngh sn xut ko cao su ( Chewing gum). /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát hin trng s dng ngun tài nguyên nưc sông Ba thị xã An Khê, tnh Gia Lai và đ xut
Tác giả: Vũ Thị Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Gii pháp nâng cao hiu qu hot đng cho vay tiêu dùng ti NH TMCP Sài gòn Thương tín Sacombank -
Tác giả: Vũ Thị Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Th tc thành lp và đăng kí doanh nghip. Lý lun và thc tin /
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Qun tr kênh phân phi cà phê ca công ty c phn tp đoàn Trung Nguyên /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phát trin sn phm cho thị trưng chng khoán ti Tp. H Chí Minh giai đon 2014-2017 /
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
To đng lc làm vic cho viên chc và ngưi lao đng ti trưng trung cp kinh tế k thut qun 12
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH