Trang 1 trong 88 kết quả
Sắp xếp theo
ng dng phn mm Catia trong quá trình thiết kế sn phm và lp trình gia công khuôn mu /
Tác giả: Lê Hoàng Ngọc Tú,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát hin trng và đ xut gii pháp qun lý môi trưng d án xây dng khu trung tâm thương mi
Tác giả: Phạm Xuân Hồng Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu th nghim sn xut mt và ko do chôm chôm /
Tác giả: Phạm Thị Mai Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s các gii pháp nâng cao hiu qu qun tri nhân s ti công ty TNHH Xây Dng - TM Hà Thanh /
Tác giả: Phạm Phi Yên,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu đ xut gii pháp an toàn môi trưng các trang tri nuôi trng thy sn tnh An Giang /
Tác giả: Trần Thị Mai Phương,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Pháp lut điu chnh quan h hôn nhân có yếu t nưc ngoài theo lut hôn nhân và gia đình 2014 /
Tác giả: Phạm Thị Mai Phương,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.016
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán tp hp chi phí sn xut và tính giá thành phm xây lp ti Công ty TNHH dch v xây dng k
Tác giả: Trần Hồng Thiên Duyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Chế tài pht vi phạm hp đng theo quy đnh ca lut thương mi 2005 /
Tác giả: Mai Thị Thảo,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nâng cao hiu qu vn dng các phương thc thanh toán quc tế ti công ty may Nhà
Tác giả: Phạm Thị Mai,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các gii pháp phòng chng ngp thành ph H Chí Minh trong hoàn cnh biến đi khí hu toàn cu /
Tác giả: Phạm Thị Hồng Mai,
Mô tả vật lý: 127tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn