Trang 1 trong 248 kết quả
Sắp xếp theo
Gii pháp nâng cao hiu qu hot đng giao nhn xut khu bng đưng bin ti công ty TNHH H&T Quc
Tác giả: Lê Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng và xây dng gii pháp kim soát ô nhim ti ch đu mi NSTP - Bình Đin /
Tác giả: Trần Thị Huyền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích tình hình tài chính ti công ty trách nhim hu hn mt thành viên hóa du Quân Đi /
Tác giả: Trần Thị Châu Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng và công tác hoàn thin hoch đnh chiến lưc kinh doanh phát trin trung tâm đăng kim xe
Tác giả: Trần Quang Trường,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao hiu qu vic thc hin th tc hi quan đin t đi vi hàng hóa xut nhp khu thương mi
Tác giả: Nguyễn Đan Tuyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Chiến lưc phát trin kinh doanh ca công ty c phn H tng Vin thông CMC /
Tác giả: Phạm Thị Nga,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Chiến lưc phát trin kinh doanh ti công ty TNHH ôtô Thái Dương đến năm 2015 /
Tác giả: Thái Hữu Thịnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng và mt s gii pháp nhm thúc đy hot đng kinh doanh xut nhp khu ti công ty c phn
Tác giả: Trần Tiến Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phát trin sn phm cho thị trưng chng khoán ti Tp. H Chí Minh giai đon 2014-2017 /
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thư tín giao dch /
Tác giả: Trần Thị Trang,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 651.75
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn