The packaging designer's book of patterns

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lászlo Roth, George L Wybenga

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 688.8 Packaging technology

Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley, 2012

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 119080

"Packaging design is increasingly integral to product development activities and is among the earliest considerations of product designers and brand managers. Packaging design involves the design of the physical shape of the package, the graphic design on that package, and the integration of the packaging process into the production process"-- Provided by publisher
Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH