Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 4053 kết quả
Lịch sử design
Tác giả: Lê Huy Văn, Trần Văn Bình
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  745.44
 
Design basics
Tác giả: David A Lauer, Stephen Pentak
Xuất bản: Boston MA: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.4
 
Design : a very short introduction
Tác giả: John Heskett
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.4
 
We are not users : dialogues, diversity, and design
Tác giả: Sruthi Krishnan, Yoram Reich, Eswaran Subrahmanian
Xuất bản: Cambridge MA: The MIT Press, 2020
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.4
 
Wearable solar cell systems
Tác giả: Denise Wilson
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2020
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.4
 
Design basics
Tác giả: David A Lauer, Stephen Pentak
Xuất bản: Australia United States: ThomsonWadsworth, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.4
 
Design basics
Tác giả: David A Lauer, Stephen Pentak
Xuất bản: Australia United States: ThomsonWadsworth, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.4
 
Computer-aided specification techniques
Tác giả: Demetrovics János
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1985
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.21
 
Clothing biosensory engineering
Tác giả: Yi Li, A S W Wong
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  687
 
Embedded microprocessor systems elektronisk ressurs : real world design
Tác giả: Stuart R Ball
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3916
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục