Buying a computer for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Dan Gookin, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0764576534

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: [kđ] :Wiley Pub., 2004,

Mô tả vật lý: 436 tr. ;

Ngôn ngữ:


Microcomputers -- Purchasing.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH