Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 141 kết quả
PCs all-in-one desk reference for dummies
Tác giả: Mark L Chambers
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
PCs all-in-one desk reference for dummies
Tác giả: Mark L Chambers
Xuất bản: New York: Wiley Pub, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Computers are your future. Introductory
Tác giả: Catherine LaBerta
Xuất bản: Boston: Prentice Hall, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.19
 
PCs all-in-one desk reference for dummies
Tác giả: Mark L Chambers
Xuất bản: New York: Wiley Pub, c2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Buying a computer for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: : Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Buying a computer for dummies(r)
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: : Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Buying a Computer For Dummies®, 2004 Edition
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Hoboken: Wiley Publishing Inc, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
PC hardware in a nutshell
Tác giả: Robert Bruce Thompson, Barbara Fritchman Thompson
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.3916
 
Buying a computer for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Buying a computer for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục