The acquisition of L2 Mandarin prosody : from experimental studies to pedagogical practice
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9789027243713


Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia :John Benjamins Publishing Company, 2016,

Mô tả vật lý: xviii, 175 pages : , one color map ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Chinese language -- Dialects. ; Chinese language -- Study and teaching ; English speakers. ; Mandarin dialects -- Intonation. ; Mandarin dialects -- Phonology. ; Second language acquisition. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH