Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 74 kết quả
The handbook of second language acquisition
Tác giả: Catherine Doughty, Michael H Long
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  418
 
Introducing second language acquisition
Tác giả: Muriel Saville-Troike
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401.93
 
An introduction to second language acquisition research
Tác giả: Diane Larsen-Freeman, Michael H Long
Xuất bản: London New York: Longman, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
Theories in second language acquisition : an introduction
Tác giả: Bill VanPatten, Jessica Williams
Xuất bản: New York: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418.0071
 
Second language acquisition : an introductory course
Tác giả: Susan M Gass, Larry Selinker
Xuất bản: New York: RoutledgeTaylor and Francis Group, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
The acquisition of Japanese as a second language
Tác giả: Kazue Kanno
Xuất bản: Philadelphia PA: J Benjamins Pub, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.68007
 
Journal of Second and Multiple Language Acquisition
Tác giả:
Xuất bản: : Scienceres Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Lexical processing and second language acquisition
Tác giả: Natasha Tokowicz
Xuất bản: New York London: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418.0071
 
Second language acquisition processes in the classroom : learning Japanese
Tác giả: Amy Snyder Ohta
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.680071
 
The Acquisition of Chinese as a First and Second Language
Tác giả: Xiaohong Wen, Xiaohong Wen
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục