Buying a Computer For Dummies®, 2004 Edition
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Dan Gookin, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0764540777

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hoboken :Wiley Publishing, Inc, 2004,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Microcomputers -- Purchasing.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH