SQL For Dummies®, 6th Edition
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  047004652X

Ký hiệu phân loại: 005.7565 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Hoboken :Wiley Pub., Inc, 2006, In lần thứ 6

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Computer programming.-- Database management.-- Relational databases.-- SQL (Computer program language)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH