Principles and Practice of Case-based Clinical Reasoning Education: A Method for Preclinical Students

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Custers Eugène J.F.M., Steven J Durning, Olle ten Cate

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3319648279

ISBN-13: 978-3319648286

Ký hiệu phân loại: 610.71 Medicine and health

Thông tin xuất bản: Cham : Springer, 2017

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 187314

 assessment of clinical reasoning
  diagnostic bias
  diagnostic errors
  dual process theory
  scripts
  medical problem-solving
  peer teaching
  problem-based learning
  semantic qualifiers
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH