Cyber-Physical Systems of Systems: Foundations ? A Conceptual Model and Some Derivations: The AMADEOS Legacy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9783662503966

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: ChamSpringer 2016,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Computer Systems Organization and Communication Networks
Software Engineering
Complex Systems
Information Systems Applications (incl. Internet)
Computer Applications

Computer science -- bicssc; Energy industries & utilities -- bicssc; History of engineering & technology -- bicssc; Information technology industries -- bicssc; Complex Systems-- Computer Applications-- Computer Systems Organization and Communication Networks-- Information Systems Applications (incl. Internet)-- Software Engineering-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH