Cyber-Physical Systems of Systems: Foundations ? A Conceptual Model and Some Derivations: The AMADEOS Legacy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9783662503966

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: ChamSpringer 2016,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 187345
 Computer Systems Organization and Communication Networks
  Software Engineering
  Complex Systems
  Information Systems Applications (incl. Internet)
  Computer Applications
1. Computer science
  - bicssc; Energy industries & utilities
  - bicssc; History of engineering & technology
  - bicssc; Information technology industries
  - bicssc; Complex Systems
  - Computer Applications
  - Computer Systems Organization and Communication Networks
  - Information Systems Applications (incl. Internet)
  - Software Engineering-1. Computer science
  - bicssc
2. Energy industries & utilities
  - bicssc
3. History of engineering & technology
  - bicssc
4. Information technology industries
  - bicssc
5. Complex Systems
  - Computer Applications
  - Computer Systems Organization and Communication Networks
  - Information Systems Applications (incl. Internet)
  - Software Engineering-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH