The Ethics of Educational Healthcare Placements in Low and Middle Income Countries: First Do No Harm?

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Ackers-Johnson, Anya Ahmed, Helen Louise Ackers

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3319483627

ISBN-13: 978-3319483634

Ký hiệu phân loại: 610.71 Medicine and health

Thông tin xuất bản: Cham : Palgrave Macmillan, 2017

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 187464

 education
  policy
  poverty
  aid
  development
  Africa
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH