Una década de planeación urbano-regional en México, 1978-1988

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gustavo Garza

Ngôn ngữ: spa

ISBN-10: 9681204263

ISBN-13: 978-6076289099

ISBN-13: 978-9681204266

Ký hiệu phân loại: 307.760972 Specific kinds of communities

Thông tin xuất bản: Mexico, DF Colegio, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo 1992

Mô tả vật lý: 1 online resource (482 Seiten) : , Diagramme

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 197302

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH