Environmental systems analysis with MATLAB
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1498706363

Ký hiệu phân loại: 363.700727 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Boca Raton :Taylor & Francis Group, 2016,

Mô tả vật lý: xxii, 540 pages. ; , cm

Ngôn ngữ:


Environmental sciences -- Mathematical models; Environmental sciences -- Statistical methods

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH