CCNA Intro :
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780470068502

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indiana :Wiley Publishing, Inc., 2006,

Mô tả vật lý: 473p. ; , 23cm

Ngôn ngữ:


Computer networks -- Examinations ; Study guides.; Electronic data processing personnel -- Certification.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH