Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2070 kết quả
Computer networks
Tác giả: Andrew S Tanenbaum
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (chm)
ddc:  004.6
 
Computer networks
Tác giả: Andrew S Tanenbaum, D Wetherall
Xuất bản: Boston: Pearson Prentice Hall, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Computer networks
Tác giả: Andrew S Tanenbaum
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Software networks
Tác giả: Guy Pujolle
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Computer networks : a systems approach
Tác giả: Larry L Peterson, Bruce S Davie
Xuất bản: Boston: Morgan Kaufmann Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Computer networks : a systems approach
Tác giả: Larry L Peterson, Bruce S Davie
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Storage area networks for dummies
Tác giả: Christopher Poelker, Alex Nikitin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Core and metro networks
Tác giả: Alexandros A Stavdas
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.67
 
Upgrading and repairing networks
Tác giả: Terry William Ogletree
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.3916
 
Upgrading and repairing networks
Tác giả: Terry William Ogletree, Mark Edward Soper
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.60288
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục