The essence of chromatography
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0444501983

Ký hiệu phân loại: 543 Analytical chemistry

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston :Elsevier, 2003,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 25324
Chromatographic analysis.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH