Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Modern chromatographic analysis of vitamins
Tác giả: Willy E Lambert, A P d Leenheer, Jan F Van Bocxlaer
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Chromatographic analysis of the environment
Tác giả: Leo M L Nollet
Xuất bản: Boca Raton: CRCTaylor Franciss, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.528
 
Chromatographic analysis of the environment : mass spectrometry based approaches
Tác giả: Dimitra A Lambropoulou, Leo M L Nollet
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.50287
 
Quantitative chromatographic analysis
Tác giả: Thomas E Beesley, Benjamin Buglio, Raymond P W Scott
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  545
 
Hyphenated and alternative methods of detection in chromatography [electronic resource]
Tác giả: R Andrew Shalliker
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.8
 
Tandem techniques
Tác giả: Raymond P W Scott
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Chromatographic methods
Tác giả: A Braithwaite, F J Smith
Xuất bản: London Melbourne: Blackie Academic Professional, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.8
 
The essence of chromatography
Tác giả: C F Poole
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Multidimensional chromatography [electronic resource]
Tác giả: Keith D Bartle, Luigi Mondello
Xuất bản: Chichester West Sussex England Hoboken NJ: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.089
 
Quantitative in silico chromatography [electronic resource] : computational modelling of molecular interactions
Tác giả: Toshihiko Hanai
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục