Handbook of gear design

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gitin M Maitra

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0074602373

Ký hiệu phân loại: 621.8 Machine engineering

Thông tin xuất bản: New Delhi : Tata McGraw-Hill, 1994.

Mô tả vật lý: 1 v.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 282105

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH