Principles of Environmental Sciences [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9781402091582

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Dordrecht :Springer Netherlands, 2009,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Environmental economics. -- Environmental management. -- Environmental sciences. -- Geological modeling. -- Geology. -- Sustainable development. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH