A history of modern psychology in context
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0470276096


Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :John Wiley, 2010,

Mô tả vật lý: xxv, 380 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology -- History.; Psychology -- history.; History, 19th Century.-- History, 20th Century.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH