Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 3085 kết quả
Taking Sides : Clashing Views on Psychological Issues
Tác giả: Brent Slife
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  150
 
Psychology : a discovery experience
Tác giả: Stephen L Franzoi
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Discovering psychology
Tác giả: Don H Hockenbury, Sandra E Hockenbury
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Discovering psychology : the science of mind
Tác giả: John T Cacioppo, Laura Freberg
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Wadsworth, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Psychology : the science of mind and behaviour
Tác giả: Richard D Gross
Xuất bản: London: Hodder Arnold, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Handbook of psychology
Tác giả: Donald K Freedheim, Irving B Weiner
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Psychology and 'human nature'
Tác giả: Peter D Ashworth
Xuất bản: London New York: Psychology Press, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Erotic ambiguities elektronisk ressurs : the female nude in art
Tác giả: Helen McDonald
Xuất bản: London: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  704.9424
 
Psychology and life
Tác giả: Richard J Gerrig
Xuất bản: Harlow Essex: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Psychology : the science of mind and behaviour
Tác giả: Richard D Gross
Xuất bản: London: Hodder Education, 2015
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục