Creating value with big data analytics : making smarter marketing decisions
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781138837959

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY :Routledge, 2016.,

Mô tả vật lý: pages cm

Ngôn ngữ:


Big data.-- Consumer profiling.-- Marketing -- Data processing.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH