Time Management for System Administrators
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0596007833

Ký hiệu phân loại: 658.404 Project management

Thông tin xuất bản: kd :Reilly Media, Inc., 2005,

Mô tả vật lý: 0 tr. ;

Ngôn ngữ:


Computer networks -- Management.; Time management.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH