Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 73 kết quả
More time for you : a powerful system to organize your work and get things done
Tác giả: Rosemary Tator, Alesia Latson
Xuất bản: New York: American Management Association, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.1
 
Time management [electronic resource]
Tác giả: Marc Mancini
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.1
 
Successful time management
Tác giả: Patrick Forsyth
Xuất bản: London Philadelphia: Kogan Page, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.1
 
Personal time management
Tác giả: Marion E Haynes
Xuất bản: Menlo Park Calif: Crisp Learning, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  640/.43
 
Successful time management for dummies [electronic resource]
Tác giả: Dirk Zeller, Adam Hayes
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.11
 
Time Management for System Administrators
Tác giả: Thomas Limoncelli
Xuất bản: kd: Reilly Media Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
Project management : the managerial process
Tác giả: Erik W Larson, Clifford F Gray, Clifford F Gray
Xuất bản: New York: McGrawHill Irwin, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Time management for new employees : unlock the secrets of effective time management with strategies and tools designed to boost your productivity
Tác giả: Prakash V Rao
Xuất bản: Birmingham UK: Impackt Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.11
 
Time management for department chairs
Tác giả: Christian K Hansen
Xuất bản: JosseyBass: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.101
 
Time and project management strategies for librarians
Tác giả: Lisa Fraser, Jason Kuhl, Carol Smallwood
Xuất bản: Lanham: The Scarecrow Press Inc, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục