Beginning Android 4 application development [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781118228241

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Wrox/John Wiley & Sons, 2012,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 74538
1. Application software
  - Development.; Mobile computing.
  - Android (Electronic resource)-1. Application software
  - Development.
2. Mobile computing.
  - Android (Electronic resource)-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH