Biomedical Applications elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stojan S Djokic

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1461431251

Ký hiệu phân loại: 572.437 *Bioelectrochemistry

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer US : Imprint: Springer , 2012

Mô tả vật lý: digital

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 79541

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH