Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 370 kết quả
International Journal on Electrical Engineering and Informatics
Tác giả:
Xuất bản: : School of Electrical Engineering and Informatics, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Al-Khawarizmi Engineering Journal
Tác giả:
Xuất bản: : AlKhwarizmi College of Engineering University of Baghdad, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Andalas Journal of Electrical and Electronic Engineering Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Electrical Engineering Department Universitas Andalas, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems
Tác giả:
Xuất bản: : International Science and Engineering Society os, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Biomedical engineering : bridging medicine and technology Biomedical engineering
Tác giả: W Mark Saltzman,
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
The biomedical engineering handbook
Tác giả: Joseph D Bronzino
Xuất bản: Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Biomedical engineering design
Tác giả: Joseph Tranquillo, Robert Allen, Jay R Goldberg
Xuất bản: San Diego CA: Academic Press an imprint of Elsevier, 2023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Principles of biomedical engineering
Tác giả: Sundararajan V Madihally,
Xuất bản: Boston: Artech House, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Tissue Engineering for Tissue and Organ Regeneration
Tác giả: Daniel Eberli, Daniel Eberli
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  850
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục