Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2966 kết quả
Chemistry : an atoms first approach
Tác giả: Steven S Zumdahl, Susan A Zumdahl
Xuất bản: Bellmont CA: BrooksCole CENGAGE Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Chemistry the molecular nature of matter and change
Tác giả: Martin S Silberberg
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  540
 
Chemistry : the molecular science
Tác giả: John W Moore, Peter C Jurs, Conrad L Stanitski
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Chemistry : the molecular nature of matter
Tác giả: Neil D Jespersen, James E Brady, James E Brady, Alison Hyslop
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
General chemistry
Tác giả: Darrell D Ebbing, Steven D Gammon
Xuất bản: Boston Mass: Houghton Mifflin Co, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Chemistry
Tác giả: Raymond Chang
Xuất bản: USA: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  540
 
Solitons and Polarons in Conducting Polymers
Tác giả: Yu Lu
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  540
 
Chemistry demystified
Tác giả: Linda D Williams
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Chemistry for the utterly confused [electronic resource]
Tác giả: John T Moore, Richard Langley
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Chemical principles
Tác giả: Steven S Zumdahl
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục