Psychology : the science of behavior
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780205645244

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Toronto :Pearson Canada, 2010,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Psychology -- Behavior

Chưa có video
1)  Xem mục lục


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH