Hỗ trợ NCKH

Hỗ trợ NCKH mới

Khôi phục quản lý từ trích dẫn hoặc danh mục tài liệu

Dựa trên các trích dẫn tài liệu hoặc danh mục tài liệu tham khảo, bạn có thể khôi phục hoặc thêm các mục vào thư viện quản lý tài liệu tham chiếu của mình, giúp bạn tiếp tục quản lý tài liệu một cách thuận tiện và có tổ chức trong Zotero/Mendeley.

ZoteroBib

Xem thêm