Giới hạn phạm vi tìm kiếm

Hệ thống tìm kiếm tài liệu thư viện hỗ trợ tìm theo nhiều yếu tố như tên sách, nhà xuất bản, tác giả, chủ đề, năm xuất bản và nhiều yếu tố khác.

Nếu bạn muốn tìm kiếm một cuốn sách cụ thể mà đã biết tên sách hoặc tác giả, thì nên tìm kiếm theo yếu tố tên sách hoặc tác giả. 

Nếu muốn "Tìm x được y" thì bạn nên tìm trong yếu tố chủ đề, vì chủ đề đã được thư viện liên kết các từ đồng nghĩa, các từ có liên quan đến chủ đề của tài liệu.

Nó giúp mở rộng phạm vi tìm kiếm và tăng cơ hội tìm thấy các tài liệu liên quan.

 

Toán tử Boolean

 

Sữa AND Đường

kết quả Sữa Đường, Đường Sữa

 

 

Sữa OR Đường

kết quả Sữa, Đường, Sữa Đường

Sữa NOT Đường

kết quả Sữa

Kết hợp OR và AND để tìm kiếm hiệu quả hơn

 

(Đường AND Chanh) OR (Đường AND Sữa)

 

 

 

Ký tự đại diện

Sử dụng dấu hỏi "?"

VD, tìm kiếm "text" hay "test" sử dụng: te?t

Sử dụng "*"

Sử dụng dấu hoa thị sẽ cho phép bạn tìm kiếm bất kỳ độ lệch nào của từ khóa của bạn

Ví dụ: Economi* sẽ tìm kết quả cho Economic, Economics, Economie, Economicus, Economy...

 

Dấu ngoặc kép

Sử dụng ”….” sẽ cho phép bạn chỉ tìm kiếm những từ hoặc cụm từ thực tế đó.

Ví dụ

Kết hợp "tên sách" "tên tác giả" và "năm xuất bản" cùng  một lần tìm kiếm

"Kinh tế vi mô" Lâm 2017

hoặc thêm trường phía trước các từ khóa

ti:"Kinh tế vi mô" au:Lâm py:2017

 

Tìm kiếm phạm vi

So khớp với các trường của tài liệu ở giữa nhỏ hơn và lớn hơn với giới hạn được chỉ định,
dùng dấu [ ]. 
Việc sắp xếp được thực hiện theo thứ tự từ điển.

py:[2020 TO 2021]

 

Tìm mờ

Tìm kiếm mờ dựa trên thuật toán khoảng cách, để thực hiện tìm kiếm mờ, hãy sử dụng dấu ngã, "~", ở cuối một cụm từ đơn.

Ví dụ: Hồ Đc~ Lộc 

 

Tìm vùng lân cận

Tìm kiếm các từ nằm trong một khoảng cách cụ thể, trường hợp này rất hữu ích khi bạn không nhớ hết cụm từ ở giữa (do chỉ nhớ từ đầu tiên và từ cuối), thường áp dụng vào tìm tên sách, nhưng vẫn muốn đảm bảo trật tự thuật ngữ muốn tìm. Để thực hiện tìm kiếm vùng lân cận, sử dụng dấu ngã, "~", ở cuối cụm từ.

VD: "nguyên" và "mô" =>ở giữa cách nhau tối đa 10 từ trong một tên sách, bạn sử dụng tìm kiếm: ti:"nguyên mô"~10


Regular Expression (Regex)- Biểu thức chính quy

Truy vấn regex cung cấp cho bạn nhiều sức mạnh tra cứu hơn. Chỉ cần đặt các dấu gạch chéo về phía trước (/)

Ví dụ: ti:/p[ea]n/  => tên sách có từ pen hoặc pan hoặc pean đều xuất hiện

link:/w{3}..*.com/link:/.*doabooks.*/py:/200[5-9]/

Kết quả các liên kết www.*.com hoặc có chứa từ khóa doabooks hoặc năm xuất bản 2005-2009 đều xuất hiện


Danh sách các trường tìm kiếm của thư viện HUTECH

TRƯỜNG   BỘ SƯU TẬP
RecordId id:   Tham khảo 1
Title ti:   Đồ án TN ĐH-CĐ 2
Author au:, aus:   Khoa học ứng dụng 3
RecordGroupID grid:   Tài liệu truy cập mở 4
PublishPlace pp:   Nghiên cứu khoa học 5
Publisher ps:   Sách giáo trình 6
PublishYear py:   Báo-Tạp chí 7
ISBN nb:   Metadata 8
ISNN ns:   Sách tra cứu 9
Dewey ddc:   Luận văn Thạc sĩ 10
Subject su:   Luận án Tiến sĩ 11
Ngôn ngữ la:   Đồ án môn học 12
Ngày nhập yr:   Lịch sử, Địa lý 13
Sách tặng gi:   Tâm lý, Logic 14
Liên kết link:   Xã hội, kinh tế, luật 15
Ngành học mj:   Ngôn ngữ 16
File (pdf, chm…) filetype:   Khoa học tự nhiên 17
      Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa 18
      Văn học 19
      Công nghệ thông tin 20
      Media 21

 

Kết hợp ký hiệu phân loại để xác định phạm vi tài liệu

Thư viện tổ chức kho tài nguyên theo cấu trúc phân cấp các lĩnh vực khoa học của khung phân loại Dewey. Khung phân Dewey thể hiện 10 lĩnh vực khoa học tổng quát. 

Các lĩnh vực khoa học đều được sắp xếp từ chung đến riêng, từ toàn thể đến bộ phận. Cơ sở sắp xếp là bộ môn khoa học, lĩnh vực khoa học. Các lĩnh vực được đánh ký hiệu số từ 0 đến 9 để phân chia cho mỗi lĩnh vực,

Mỗi lĩnh vực đó lại chia ra 10 lĩnh vực con (cấp dưới), và đến lượt mình mỗi lĩnh vực con lại được tiếp tục chia ra 10 lĩnh vực ở bậc nhỏ hơn.

Số dewey càng dài thì phân loại càng cụ thể, chi tiết.

Ví dụ:

Từ khóa “Study English” kết hợp lĩnh vực Ngôn ngữ Anh (42*)

Study English” ddc:42*

 

Danh mục truy cập nhanh

Để thuận tiện tìm tài liệu, thư viện tổ chức danh mục truy vập nhanh theo các bộ sưu tập:

 

Chỉnh sửa lần cuối : 11/6/2023 2:40:51 PM

Xem thêm

Các chuyên đề khác