Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : sách bài tập . sơ cấp 1
Tác giả: Hang Rok Cho, Đỗ Ngọc Luyến, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Mi Hye Lee, Lương Nguyễn Thanh Trang
Xuất bản: : Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.78
 
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : sách bài tập. sơ cấp 2
Tác giả: Hang Rok Cho, Đỗ Ngọc Luyến, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Mi Hye Lee, Lương Nguyễn Thanh Trang
Xuất bản: : Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.78
 
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : sách bài tập . trung cấp 3
Tác giả: Hang Rok Cho, Đỗ Ngọc Luyến, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Mi Hye Lee, Nguyễn Thị Hương Sen
Xuất bản: : Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.78
 
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : sách bài tập . trung cấp 4
Tác giả: Hang Rok Cho, Đỗ Ngọc Luyến, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Mi Hye Lee, Nguyễn Thị Hương Sen
Xuất bản: : Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.78
 
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : sách bài tập . cao cấp 5
Tác giả: Hang Rok Cho, Đỗ Ngọc Luyến, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Mi Hye Lee, Nguyễn Thị Hương Sen
Xuất bản: : Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.78
 
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : sách bài tập. cao cấp 6
Tác giả: Hang Rok Cho, Đỗ Ngọc Luyến, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Mi Hye Lee, Nguyễn Thị Hương Sen
Xuất bản: : Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.78
 
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. sơ cấp 1
Tác giả: Hang Rok Cho, Đỗ Ngọc Luyến, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Mi Hye Lee, Lương Nguyễn Thanh Trang
Xuất bản: : Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.78
 
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam . sơ cấp 2
Tác giả: Hang Rok Cho, Đỗ Ngọc Luyến, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Mi Hye Lee, Lương Nguyễn Thanh Trang
Xuất bản: : Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.78
 
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam . trung cấp 3
Tác giả: Hang Rok Cho, Đỗ Thị Ngọc Luyến, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Mi Hye Lee, Nguyễn Thị Hương Sen
Xuất bản: : Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.78
 
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. trung cấp 4
Tác giả: Hang Rok Cho, Đỗ Ngọc Luyến, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Mi Hye Lee, Nguyễn Thị Hương Sen
Xuất bản: : Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.78
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục