Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 183 kết quả
Klosterflucht und Bittgang : Apostasie und monastische Mobilität im 15. Jahrhundert
Tác giả: Milena Svec Goetschi
Xuất bản: Köln: Böhlau, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  306.69142
 
Sea Spots
Tác giả: Franziska Hilfiker
Xuất bản: Köln: Böhlau, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Bilderfronten
Tác giả: Markus Mirschel
Xuất bản: Köln: Böhlau, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  958.1045
 
Arktischer Heizraum
Tác giả: Felix Frey
Xuất bản: Köln: Böhlau, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333.79094713
 
Das Charisma der Weltrevolution
Tác giả: Gleb J Albert
Xuất bản: Köln: Böhlau, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  943
 
Usus aquarum
Tác giả:
Xuất bản: Köln: Böhlau, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  940
 
Inklusion?Exklusion
Tác giả: Franz-Josef Arlinghaus
Xuất bản: Köln: Böhlau, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
 
Die annullierte Literatur
Tác giả: Wolfram Malte Fues
Xuất bản: Köln: Böhlau, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  809.9145
 
Verhandeln mit Republiken
Tác giả: Andreas Affolter
Xuất bản: Köln: Böhlau, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  944.034
 
Ränder der Moderne
Tác giả:
Xuất bản: Köln: Böhlau, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục