Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Synaptic Assembly and Neural Circuit Development
Tác giả: Jaewon Ko, Chen Zhang
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Metastasis: From Cell Adhesion and Beyond
Tác giả: Vasiliki Gkretsi, Vasiliki Gkretsi, Triantafyllos Stylianopoulos, Triantafyllos Stylianopoulos
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Cell-Cell and Cell-Matrix Adhesion in Immunobiology and Cancer
Tác giả: Toshiyuki Murai, Hiroto Kawashima, Hiroto Kawashima, Toshiyuki Murai, David Naor, David Naor
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Origins of Human Neuropathology: The Significance of Teneurin-Latrophilin Interaction
Tác giả: David A Lovejoy, Antony A Boucard, Antony A Boucard, David A Lovejoy, Richard P Tucker, Richard P Tucker
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Mechanisms of Neural Circuit Formation
Tác giả: Robert W Burgess, James Jontes, Joshua A Weiner
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Cell Adhesion and Migration in the Development of Multicellular Organisms
Tác giả: Takaaki Matsui, Mitsugu Fujita, Mitsugu Fujita, Akihiko Ito, Akihiko Ito, Takaaki Matsui
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục