Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 584 kết quả
JES: Journal of Engineering Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Assiut University Faculty of Engineering, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Engineering and Sustainable Development
Tác giả:
Xuất bản: : Mustansiriyah UniversityCollege of Engineering, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Sohag Engineering Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of Engineering Sohag University, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Engineering Research - Egypt
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of engineering Tanta University, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Iraqi Journal for Electrical and Electronic Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : College of Engineering University of Basrah, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
MEJ - Mansoura Engineering Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Mansoura University Faculty of Engineering, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal on Electrical Engineering and Informatics
Tác giả:
Xuất bản: : School of Electrical Engineering and Informatics, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Agricultural and Biological Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : Chinese Society of Agricultural Engineering, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Research in Engineering and Applied Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Yeshwantrao Chavan College of Engineering India, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Andalas Journal of Electrical and Electronic Engineering Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Electrical Engineering Department Universitas Andalas, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục