Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Crisis Reporters, Emotions, and Technology [electronic resource] : An Ethnography
Tác giả: Kotišová Johana
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  070.4
 
British Media Coverage of the Press Reform Debate [electronic resource] : Journalists Reporting Journalism
Tác giả: Binakuromo Ogbebor
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Digital Material : Tracing New Media in Everyday Life and Technology
Tác giả: Joost Raessens, Sybille Lammes, Sybille Lammes, Ann-Sophie Lehmann, Ann-Sophie Lehmann, Joost Raessens, Mirko Tobias Schäfer, Mirko Tobias Schäfer, Marianne van den Boomen, Marianne van den Boomen
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Putting a Face on It : Individual Exposure and Subjectivity in Journalism
Tác giả: Birgitte Kjos Fonn, Yngve Benestad Hågvar, Yngve Benestad Hågvar, Harald Hornmoen, Harald Hornmoen, Nathalie Hyde-Clark, Nathalie Hyde-Clark, Birgitte Kjos Fonn
Xuất bản: Oslo: Cappelen Damm AkademiskNOASP Nordic Open Access Scholarly Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Putting a Face on It
Tác giả:
Xuất bản: Oslo: Cappelen Damm AkademiskNOASP Nordic Open Access Scholarly Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Gewalt im Computerspiel
Tác giả: Christoph Bareither
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Campus Medius: Digital Mapping in Cultural and Media Studies
Tác giả: Simon Ganahl
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Evolving as a Digital Scholar : Teaching and Researching in a Digital World
Tác giả: Wim Van Petegem, JP Bosman, Miné De Klerk, Sonja Strydom
Xuất bản: Leuven: Leuven University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Open Data and the Knowledge Society
Tác giả: Bridgette Wessels, Rachel L Finn, Thordis Sveinsdottir, Kush Wadhwa
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  070.4
 
From Media Hype to Twitter Storm
Tác giả: P Vasterman
Xuất bản: Baltimore Maryland: Project Muse, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  070.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục